Protectia datelor cu caracter personal

Informații generale

SC Laurus Medical SRL este OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Definiții

Legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor cu caracter personal înseamnă Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (denumit în continuare GDPR) și toate celelalte acte normative care au impact asupra prelucrării datelor cu caracter personal.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Operator de date cu caracter personal înseamnă persoana fizică sau juridică, care singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

SC Laurus Medical SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal ale pacienților, în scopuri legate de stabilirea unui diagnostic medical si pentru tratament, în scopuri legate de furnizarea de asistență medicală și pentru gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate.

Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul grupului de clinici SC Laurus Medical SRL. Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara grupului SC Laurus Medical SRL. Datele transmise unor terți (laboratoare medicale, unitati sanitare) sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile noastre.

Pentru fiecare prelucrare specifică a datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, vă vom informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați datele cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul în care refuzați.

Scopul colectării datelor este necesar în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare pentru diagnosticul și completarea istoricului medical, în vederea oricărei referinte medicale ulterioare, sau în scop statistic și raportare către medicul trimițător, către Casa de Asigurări de Sănătate locală, sau către alte organisme autorizate prin lege în acest sens.

Prelucrarea este necesară în scopuri legate de stabilirea unui diagnostic medical, furnizarea de asistență medicală sau a unui tratament medical, gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate, de interes public în domeniul sănătății publice, cum ar fi protecția împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății sau asigurarea de standarde ridicate de calitate și siguranță asistenței medicale și a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale.

Pacientul este obligat să furnizeze datele solicitate, acestea fiind necesare la înregistrarea și procesarea informațiilor referitoare la istoricul și diagnosticul pe care l-a solicitat. Refuzul poate determina imposibilitatea referirii medicale a investigației ori consultației pe care o dorește pacientul sa o efectueze, implicit anularea programării și poate conduce la refuzul efectuării investigației ori a consultației.

Conform Regulamentului (UE) pacienții beneficiază de următoarele drepturi:

Art. 15 – Dreptul de acces al persoanei vizate . Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră.

Art. 16 – Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.

Art. 17 – Dreptul la ștergerea datelor („Dreptul de a fi uitat”). Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de SC Laurus Medical SRL, cu excepția următoarelor situații:

 • aveți o solicitare nerezolvată;
 • aveți o datorie neplătită, indiferent de metoda de plată;
 • dacă există bănuiala sau ați folosit serviciile noastre în mod abuziv în ultimii patru ani;
 • dacă ați efectuat plata a serviciilor, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu plata dumneavoastră conform legislației de contabilitate;
 • datele sunt necesare în scopuri legate de stabilirea unui diagnostic medical si pentru tratament;
 • datele sunt necesare în scopuri legate de furnizarea de asistență medicală;
 • datele sunt necesare pentru gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate;
 • datele sunt prelucrate în baza interesului legitim, interesului public, interesului vital, obligației legale sau în baza unui contract.

Art. 18 – Dreptul la restricționarea prelucrării. Aveți dreptul să solicitați ca SC Laurus Medical SRL să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

 • dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, SC Laurus Medical SRL va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.
 • dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, SC Laurus Medical SRL trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.
 • dacă SC Laurus Medical SRL nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Art. 20 – Dreptul la portabilitatea datelor – ori de câte ori vă prelucrăm datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui acord, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

Art. 21 – Dreptul la opoziție. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim. SC Laurus Medical SRL nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare. Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct prin retragerea consimțământului.

Art. 33 – Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal. Dacă sunteți de părere că SC Laurus Medical SRL vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere.

Informatii referitoare la site

Conținutul website-ului www.laurumedical.ro este proprietatea exclusivă a societății SC Laurus Medical S.R.L cu sediul în Str. Nicolae Caramfil, nr.51, sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J40/12560/2006, având cod fiscal 18905789.

În calitate de operator de date, Laurus Medical urmărește în permanență și se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Această Politică privind confidențialitatea este valabilă începând cu 25 mai 2018 și are rolul de a vă informa cu privire la:

 • activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al Site-ului sau de utilizator al funcțiilor din cadrul Site-ului;
 • prelucrările datelor cu caracter personal derulate de catre Laurus Medical, în vederea desfășurării activităților sale conform celor descrise mai jos.
Definiții

Vizitator – orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul.

Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate depind de contextul interacțiunilor și raporturilor pe care dumneavoastră le aveți cu Laurus Medical, respectiv în raport de interacțiunile cu site-ul. Astfel, Laurus Medical ar putea prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • în cazul formularului de contact: nume, prenume, număr de telefon;
 • formular de evaluare: nume, prenume, adresa de e-mail;
 • formular pentru programare: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail;
 • in cazul in care accesați JivoChat pentru solicitarea de informații/programări: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon.

Scopurile și temeiurile prelucrărilor de date cu caracter personal mentionate mai sus sunt interesul legitim, îmbunătățirea serviciilor, gestionarea solicitărilor/ reclamațiilor si personalizarea serviciilor la cerere.

În cazul Medicilor de familie/specialiști

Următoarele date cu caracter personal ale Medicului de familie/specialist

 • pentru informații detaliate privind aplicabilitatea tratamentelor din clinicile LaurusMedical: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon.

Scopurile și temeiurile prelucrărilor de date cu caracter personal mentionate mai sus sunt interesul legitim, contractual si prestarea serviciilor de asistenta medicala.

În cazul candidaților pentru angajare: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, post/funcție, oraș, CV (care poate să includă, printre altele, următoarele date în plus față de cele menționate anterior, respectiv: imagine, formare profesională, informații privind actualul loc de muncă).

Scopurile și temeiurile prelucrărilor de date cu caracter personal mentionate mai sus sunt interesul legitim, contractual in scopuri de recrutare – în contextul prelucrării datelor candidaților pentru angajare.

In cazul potențialilor clienți colaboratori (corporate), cum ar fi, în contextul solicitării unei oferte: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, funcție reprezentant și/sau persoana de contact.

Scopurile și temeiurile prelucrărilor de date cu caracter personal mentionate mai sus sunt interesul legitim si contractual.

În cazul persoanelor care contactează Laurus Medical prin intermediul Call Center-elor afișate pe Site sau prin intermediul Chat-ului Jivo/ adresa de e-mail:

 • Programărilor pentru serviciile decontate de CAS sau in regim privat, pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, CNP, calitatea de asigurat, informații privind trimiterea medicală, data nașterii, numărul de telefon.
 • Solicitărilor, reclamațiilor și a sugestiilor telefonice, precum și cele transmise prin e-mail pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de domiciliu, telefon, adresă e-mail.

Scopurile și temeiurile prelucrărilor de date cu caracter personal mentionate mai sus sunt interesul legitim, îmbunătățirea serviciilor, gestionarea solicitărilor/ reclamațiilor si personalizarea serviciilor la cerere.

Temeiul juridic al acestor activități de prelucrare îl reprezintă interesul legitim al SC Laurus Medical SRL de a își îmbunătății serviciile, a gestiona solicitările/reclamațiile primite și adaptarea serviciilor necesare fiecărei persoane interesate, de a presta serviciile de asistență medicală, gestionarea sistemelor și serviciilor medicale, respectiv de a recruta personal.

Fișiere de tip cookie

Site-ul folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica de cookies disponibila pe site-ul Laurus Medical (www.laurusmedical.ro).

Destinatarii Datelor cu Caracter Personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Laurus Medical poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată și/sau reprezentanții săi legali, partenerii contractuali (cum ar fi, laboratoare colaboratoare, unitati sanitare), inclusiv, împuterniciți, autorități judecătorești sau alte autorități publice.

Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Laurus Medical va prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare și ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum și în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligația de arhivare.

Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Laurus Medical acordă o importanță deosebită confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare din prezenta politică de confidențialitate. În acest sens, SC Laurus Medical SRL implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea datelor cu caracter personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea/executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziție de către Laurus Medical, de a naviga pe Site și de a beneficia de facilitățile oferite pe acest spațiu. În unele cazuri, refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul Site-ului (de exemplu, imposibilitatea înregistrării solicitării dumneavoastră). Pentru activitățile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

Laurus Medical poate actualiza prezenta Politică privind confidențialitatea ulterior, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul Site-ului privind orice modificări înainte ca acestea să devină aplicabile.

Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, am desemnat un responsabil de protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală.

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactați prin:

E-mail la adresa dpo@laurusmedical.ro
sau in scris la adresa Str. Nicolae G. Caramfil, nr. 51, sector 1, București.
Atn: Ofițer protecție date cu caracter personal